Disclaimer voor Pinkparentshop.nl

Pink Parents (Kamer van Koophandel: 83510621), hierna te noemen Pink Parents, verleent u hierbij toegang tot Pinkparentshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Pink Parents behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pink Parents spant zich in om de inhoud van Pinkparentshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Pinkparentshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pink Parents.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Pinkparentshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pink Parents. Voor op Pinkparentshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pink Parents nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pink Parents en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pink Parents, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Publicaties

Pink Parents aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de informatie die je op deze website vindt of die voortkomen uit het gebruik van deze informatie. Omdat de uitleg niet volledig kan zijn kun je er geen rechten aan ontlenen.

De wetgeving en beschikbare informatie omtrent roze ouderschap ontwikkelen zich voortdurend. Ook is veel informatie sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie. Baseer je beslissing nooit alleen op de informatie die je op deze website vindt maar win altijd persoonlijk advies in bij ervaren en gespecialiseerde instanties.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.